Examen de licenta sesiunea iulie 2017

DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA LICENTA SE FACE IN PERIOADA

12 IUNIE 2017 – 26 IUNIE 2017 ora 12 la SECRETARIAT

Dosarele de înscriere (dosar plic de carton) la examenul de licenţă trebuie să conţină:

  • cerere tip de înscriere;
  • diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă (pentru diplomele însoţite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia în original;
  • certificatul de naştere în copie conformă cu originalul* sau în copie legalizată;
  • două fotografii tip buletinde identitate;
  • atestat de competenţă lingvistică;
  • lucrarea de licenţă + CD, însoţită de acceptul coordonatorului ştiinţific;
  • dovada achitării taxei de înscriere (dacă este cazul);
  • adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior absolvită, pentru candidaţii care provin de la alte universităţi;
  • suplimentul la diplomă în 2 exemplare originale după modelul dat de Ministerul Educaţiei Naţionale, pentru absolvenţii proveniţi de la alte instituţii de învăţământ superior.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente