Burse ERASMUS 2021-2022

Burse ERASMUS 2021-2022

Mobilități Erasmus+ de studiu și plasament la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (2020-2021)

Selecție mobilități de practică Erasmus+ vară 2021, sesiunea Mai 2021

Documente necesare pentru dosarul de selecție

  • Fișa candidatului
  • Declarație
  • Curriculum Vitae – în limba în care va fi efectuată mobilitatea
  • Adeverință cu rezultatele academice anterioare: media anilor precedenți si media ultimului semestru finalizat – se solicită online la secretariatul facultății, la adresa enviro@ubbcluj.ro
  • Copie Certificat de competență lingvistică pentru limba de predare a universității gazdă. În condițiile restricțiilor impuse de pandemia Covid-19, candidații care nu dețin un astfel de certificat vor depune o declarație pe proprie răspundere, în care să certifice faptul că dețin competențele lingvistice necesare și că vor susține testarea lingvistică obligatorie pentru a fi declarați admiși la selecție. În caz că vor fi selectați, acești candidați vor susține o testare online. Nepromovarea acestei testări cu un nivel B1 sau B2 va atrage după sine anularea mobilității și respingerea candidatului.
  • Scrisoare de motivație în limba de studiu la universitatea parteneră
  • Alte diplome sau atestate care certifică participarea studentului la conferințe, seminarii, cursuri de specializare (pentru departajarea locurilor)

Informații suplimentare

Pentru informații suplimentare: marialucia.bizau@ubbcluj.ro, birou A.1.15