Concursul de acordare a gradațiilor de merit

Calendar intern Facultatea de Știința și Ingineria Mediului pentru concursuri de acordare a gradațiilor de merit de către UBB

30 septembrie – afișarea concursului/calendarului la nivel FȘIM;
30 septembrie – 21 octombrie 2020 – înscrierea candidaților;
22 octombrie – evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
23-26 octombrie – depunerea contestațiilor;
27 octombrie – soluționarea contestațiilor ;
27 octombrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale (în cazul gradațiilor acordate la nivel de facultate);
 30 octombrie – validarea rezultatelor finale de către Consiliul de Administrație al UBB și afișarea rezultatelor finale.

În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, candidații întocmesc și depun, în termenul menționat în calendar, un dosar de concurs.

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1.  cererea de înscriere la concurs (Anexa 1 din Metodologia UBB);
 2.  CV-ul în format Europass;
 3.  fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (Anexa 2.1. pentru personalul didactic din Metodologia UBB);
 4.  declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3 din din Metodologia UBB).

Documentele din dosar  trebuie semnate de către candidat (în original).

Dosarele de concurs se depun la Secretariat până miercuri 21 septembrie 2020, ora 15,00.

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs în acest an este de este de 3: 

                                      – 2 la Departamentul de Știința Mediului 

                                      – 1 la Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului

 

Componența Comisiei de evaluare a dosarelor depuse pentru obținerea gradatiei de merit, aprobată de către Consiliul facultății în data de 25 septembrie 2020: 

Lector. dr. Ajtai Nicolae
Șef lucrări dr. Arghiuș Viorel
Conf. dr. Petrescu- Mag Mălina
Supleanți:
Șef lucrări dr. Baciu Nicolae
Lector dr. Manciula Dorin

 

Componența Comisiei de solutionare a contestatiilor aprobată de către Consiliul facultății în data de 25 septembrie 2020:


Șef lucrări dr. Bălc Ramona
Prof. dr. Roșu Cristina
Șef lucrări dr. Sevianu Eliana
Supleanți:
Lector dr. Anton Mircea
Conf. dr. Torok Zoltan

 

METODOLOGIA Facultății de Ştiinţa şi Ingineria Mediului privind acordarea gradaţiilor de merit pentru cadrele didactice titulare

 

METODOLOGIA-CADRU și criteriile privind acordarea gradațiilor de merit de către Universitatea Babeș-Bolyai

 

Potrivit Metodologiei-cadru și criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit https://enviro.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2020/09/Metodologie_acordare_gradatii_merit_final_Senat_22_09.pdf sunt stabilite următoarele:

Art. 6:

(1) La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. ocupă o funcție didactică sau didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate;
 2. are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel puțin 3 ani;
 3. a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;
 4.  media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 (condiția se aplică exclusiv personalului didactic).Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari,  în condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5. În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.
 5.  deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 6.  nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;
 7.  îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 8. are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 9. are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 2021/2022.

(2) Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

Anunțuri FSIM

Evenimente recente

 • NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  NOAPTEA CERCETĂTORILOR

  DOING RESEARCH AT MIDNIGHT IN ROMANIA Noaptea Cercetătorilor îi invită pe toți cei curioși la o călătorie în lumea fascinantă a științei. Anual, ercetători, exploratori şi inventatori îți dau întâlnire la cea mai mare manifestare de știință pentru publicul larg. Alături de …
 • PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  PLAN STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL PENTRU O PORȚIUNE DE 40 HECTARE DIN PĂDUREA FĂGET

  Cea mai extinsă pădure peri-urbană din vecinătatea municipiului Cluj-Napoca este pădurea Făget, iar pentru o suprafață de 40 de hectare, experți ai facultăților de profil (Facultatea de Știința și Ingineria Mediului și Facultatea de Biologie și Geologie) din cadrul Universității …
 • INFO COVID 19

  INFO COVID 19

  Pentru a preveni răspândirea coronavirusul SARS-CoV-2, Universitatea noastră și autoritățile naționale au luat o serie de măsuri de care vă rugăm să țineți cont. Vă asigurăm că siguranța studenților și a angajaților Universității este prioritară și, în funcție de evoluția …