Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Informații practică

Variante pentru practica profesională 2022-2023: 

 • Practică în laborator/proiect FȘIM
 • Practică la parteneri (instituții/operatori economici) identificați de către student
 • Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, laboratoare de cercetare, instituții, ONG-uri)
 • Aplicație de teren Baru Mare, 22.05 – 26.05.2023. Înscrieți-vă aici.
 • Școala de vară Danubius „Evaluarea calității și managementul resurselor de apă în Delta Dunării”, Sulina, 08.05 – 13.05.2023. Înscrieți-vă aici.

 

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii și completarea Portofoliului de practică:

 1. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Stiinta Mediului
 2. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Ingineria Mediului
 3. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Stiinta Mediului
 4. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Ingineria Mediului

 

Modul de desfășurare a practicii profesionale 2022/2023:

 Stagiul aferent practicii profesionale poate fi efectuat pe întreg parcursul anului universitar. Pașii care trebuie urmați sunt:

 • Studentul va identifica varianta de practică dorită și va trimite online, pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, Cerererea de efectuare a stagiului
 • După primirea confirmării de la facultate (avizarea cererii) studentul va completa și semna cu partenerul de practică, în 2 exemplare, Convenția de practică.

IMPORTANT! Vor fi stabilite și anunțate din timp (cu cel puțin 2 săptămâni înainte, datele și intervalele orare în care vor fi depuse și semnate la facultate Convențiile de practică; studentul va avea obligația să se prezinte la oricare din datele stabilite, pentru a-și depune fizic Convenția de practică, în vederea semnării ei de către conducerea facultății; în momentul depunerii Convenției, aceasta trebuie să fie semnată de partenerul de practică!!!

 • Studentul își va efectua stagiul de practică participând la activitățile organizate, un număr de ore egal cu cel prevăzut în Planul de învățământ al specializării. Dacă stagiul pentru care s-a încheiat Convenția va avea un număr mai mic de ore decât numărul orelor prevăzute de practica în Planul de învățământ, studentul își va complete numărul de ore aferent practicii profesionale într-o altă variantă de practică);
 • Pe parcursul efectuării stagiului, în fiecare zi de practică, studentul își va completa Raportul de activitate a studentului, cu activitățile desfășurate și cuantumul de ore aferent acestora;
 • La sfârşitul perioadei de practică, studentul, pe lângă Raportul de activitate a studentului, completat de către el și avizat de tutore, trebuie să depună în portofoliul său, conform specializării, și Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul știința mediului – licență sau master, respectiv ingineria mediului – licență sau master) completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituţiei parteneră (variantele b și c).

 

Evaluarea stagiului de practică

 •  Condițiile necesare pentru evaluarea stagiului de practică al studentului sunt:
 1. existența Portofoliului de practică, complet, cu toate documentele necesare
 2. prezentarea la Colocviul de practică

 

Portofoliul de practică necesar pentru evaluarea stagiului de practică va fi depus de către student în momentul prezentării la Colocviul de practică. Studentul se va asigura că acesta cuprinde toate documentele necesare conform punctul 2 din prezenta Metodologie.

Colocviul de practică va avea loc în cadrul celor două sesiuni, conforme cu structura anului universitar 2022-2023. Va exista fixată o dată în sesiunea de vară și o dată în sesiunea de toamnă.

 • Modalitatea de acordare a notei

Nota obținută la Practică profesională va reprezenta media aritmetică dintre nota acordată de evaluatori în cadrul colocviului de practică și:

 1. Nota cadrului didactic/cercetătorului coordonator al stagiului de practică în laborator/proiect propus de FȘIM (varianta a);
 2. Nota tutorelui de practică (variantele b și c);
 3. Nota coordonatorului de aplicații de teren/școli de vară (varianta d).

!!! IMPORTANT! În conformitate cu deciziile în vigoare la nivel UBB și FȘIM, privind desfășurarea Practicii profesionale, studenții care au rămas audienți la practică profesională,  pe fondul situației pandemice trecute, nu vor plăti creditele aferente practicii, în anul universitar 2022-2023. Studenții care, vor rămâne audienți la Practica profesională în acest an universitar (2022-2023) nu vor mai fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii.

Mediile acestor studenți se vor calcula cu nota și creditele alocate practicii de specialitate iar audiența va fi plătită în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Responsabili de practică în cadrul FȘIM

– Conf. dr. Mălina Petrescu-Mag (domeniul Știința Mediului)

– Șef lucr. dr. Dorin Manciula (domeniul Ingineria Mediului)

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa: practica.enviro@ubbcluj.ro