Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Practica – nivel master

Practica la parteneri

Modul de desfăşurare a practicii 

Stagiul de practică la partener (identificat de student sau propus de facultate) se poate derula pe parcursul întregului an universitar 2020-2021.

Pașii necesari a fi urmați

1. Studentul va identifica un partener de practică sau va opta pentru alegerea unuia din lista partenerilor de practică cu care facultatea are încheiat Protocol de colaborare sau Acord de practica.

2. Studentul va trimite online, pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, o cererere de efectuare a stagiului (pdf. / word.)

În cazul în care studentul alege să facă practica la unul dintre acești parteneri, în baza cererii studentului, facultatea va solicita partenerului primirea studentului în practică. În funcție de disponibilitatea instituției/firmei, pentru perioada solicitată de student, cererea va fi avizată sau nu. În cazul de pe urmă, studentul va trebui sa-și definească o altă opțiune cu privire la partenerul de practică.

3. După primirea confirmării de la facultate (avizarea cererii) studentul va trimite pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro în format pdf, Convenția de practică (.pdf / .word ) , după ce aceasta va fi completată în format electronic de către student şi firma/instituţia parteneră și semnată de ambele părți.

4. Studentul își va efectua stagiul de practică participând la activitățile organizate de partener, un număr de ore egal cu cel prevăzut în Planul de învățământ al specializării urmate.

5. Pe parcursul efectuării stagiului, în fiecare zi de acivitate cu partenerul, studentul își va completa Raportul de activitate a studentului (.pdf / word ) (Caiet de practică Art. 10, alin. 3 al Convenției-cadru), cu activitățile desfășurate și cuantumul de ore aferent acestora

6. La sfârşitul perioadei de practică, studentul, pe lângă Raportul de activitate a studentului, completat de către el, trebuie să depună în portofoliul său, conform specializării, și Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul știința mediului (.pdf / .word ) si domeniul ingineria mediului (.pdf / .word ) nivel licenta sau domeniul știința mediului ( .pdf /.word ) si  domeniul ingineria mediului (.pdf / .word ) nivel master ), completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituţiei parteneră (Raport Art. 10, alin. 2 al Convenției-cadru)

7. Evaluarea tutorelui și evaluarea responsabilului de practică vor sta la baza notării studentului la disciplina Practică (80% tutore, 20% responsabil).

8. Toate documentele solicitate, care alcătuiesc portofoliul de practică al studentului, vor fi trimise pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro cu cel puțin o săptămână înainte de începerea sesiunii în care se va face evaluarea (sesiunea de vară 2020-2021 sau sesiunea de toamnă 2020-2021)

Responsabilii de practică în cadrul FȘIM

– Conf. dr. Mălina Petrescu-Mag (domeniul Știința mediului)

– Șef lucr. dr. Dorin Manciula (domeniul Ingineria mediului)

Pentru eventuale clarificări, vă rugăm să ne contactați la adresa: practica.enviro@ubbcluj.ro

 

Regulament privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a practicii de specialitate a studenţilor la nivel licenţă şi master