Admitere Doctorat

Admitere Doctorat

Calendar și regulamente de admitereActe necesare înscrierii la doctoratNumărul de locuriDesfășurarea concursului de admitereTematica concursului de admitereRezultate admitere

CALENDAR ADMITERE DOCTORAT 

SESIUNEA IULIE 2023

 • 10 – 14 iulie 2023, ora 14:00: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere, înscrierea se va face on line în platforma dedicată admiterii https://admitere.ubbcluj.ro
 • 17 – 21 iulie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere care se va desfășura onsite și depunerea contestațiilor ;
 • 24 – 26 iulie 2023, ora 14:00, confirmarea ocupării locurilor;
 • 2 oct. 2023: înmatricularea candidaților admiși.

 

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA IULIE LA ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA MEDIULUI

 

Conducător

Data și ora examenului de admitere Locul de desfășurare al examenului de admitere
Prof. dr. Baciu Laurențiu Călin 18 iulie 2023, ora 9,00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30
Prof. dr. Gabor Alida 18 iulie 2023, ora 9,00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30
Prof. dr. Ozunu Alexandru 18 iulie 2023, ora 9,00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

 • 4 – 8 septembrie 2023, până la ora 14:00: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere, înscrierea se va face on line în platforma dedicată admiterii https://admitere.ubbcluj.ro
 • 11 – 15 septembrie 2023: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere care se va desfășura onsite și depunerea contestațiilor;
 • 18 – 20 septembrie 2023, până la ora 14:00:, confirmarea ocupării locurilor;
 • 21 – 22 septembrie 2023: glisări, confirmări după glisări – onsite;
 • 2 octombrie 2023: înmatricularea candidaților admiși

 

 • PROGRAMAREA EXAMENELOR ÎN SESIUNEA SEPTEMBRIE LA ȘCOALA DOCTORALĂ ȘTIINȚA MEDIULUI

 

Conducător Data și ora examenului de admitere Locul de desfășurare al examenului de admitere
Prof. dr. Baciu Laurențiu-Călin 11 sept. 2022, ora 9.00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30
Prof. dr. Gabor Alida 11 sept. 2022, ora 9.00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30
Prof. dr. Ozunu Alexandru 11 sept. 2022, ora 9.00 Sala A1.9, str. Fântânele, nr. 30

Confirmarea locului se va face atât online în platforma de admitere cât și prin  depunerea documentelor în format fizic la școala doctorală .

Informațiile referitoare la admitere se găsesc și pe website-ul Institutului de Studii Doctorale la adresa:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere_2023/

Persoană de contact la Școla doctorală Știința mediului Simona Lucăcel, e-mail: simona.lucacel@ubbcluj.ro

Telefon : 0264 307030

 


Regulamente de admitere:

Arhivă admitere doctorat

 

 

În perioada de înscriere candidatul încarcă, în format pdf, în platforma de înscriere, următoarele documente:

 1. Fișa de înscriere generată în platformă împreună cu declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste documente se vor genera automat prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere online. Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse, în platforma de înscriere online, datele de identificare personale conform cărții de identitate/buletinului de identitate/pașaportului, certificatului de naștere și/sau certificatului de căsătorie, numele conducătorului de doctorat pentru al cărui loc se aplică și alte informații privind opțiunile de admitere
 1. Cerere de înscriere care conține și declararea etniei, conform modelului de pe website- ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rrome
 2. Curriculum vitae
 3. Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul)
 4. Certificatul de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională valabil la data susținerii examenului de admitere. Examenul de competență lingvistică se poate susține la centrele lingvistice Alpha sau Lingua din cadrul Universității „Babes-Bolyai”. Este acceptat și Certificatul de competență lingvistică eliberat de centre lingvistice acreditate, cu un calificativ corespunzător cel puțin nivelului B2 (conform anexei din Metodologia de admitere) din Cadrul european comun de referință – Consiliul Europei, obținut în ultimii 2 ani calendaristici.
 5. Diplomele de studii: diploma de bacalaureat; diploma de finalizare a studiilor de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); diploma de studii aprofundate / master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă);

Observații:

Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul universitar 2022-2023 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.

Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestat de echivalare a acestora,eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul de resort.

https://cnred.edu.ro/ro/recunoastere-studii-cetateni-europeni-admiteremaster-doctorat-DPPD-in-Roman

Numărul locurilor distribuite la Școala doctorală ״Știința Mediului״ pe conducători de doctorat

Scoala Doctorala (alegeti din lista numele scolii doctorale) Domeniul de doctorat (alegeti din lista domeniul de doctorat) Nume prenume conducator Tip de loc repatizat (buget cu bursa, buget cu bursa domenii prioritare, etc) se va alege tipul de loc din lista derulanta
Știința mediului Știința mediului Baciu Laurențiu Călin buget, cu bursă
Știința mediului Știința mediului Baciu Laurențiu Călin buget, cu bursă
Știința mediului Știința mediului Gabor Alida buget, fără bursă
Știința mediului Știința mediului Ozunu Alexandru buget, fără bursă

Un conducator apare in lista de un numar de ori egal cu numarul de locuri repartizate

Desfășurarea concursului de admitere

(1) Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice/artistice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare/creație artistică și tema propusă pentru teza de doctorat și, dacă este nevoie, competențele lingvistice ale candidatului. (vezi alin. (3) de mai jos)

(2) În funcție de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere la doctorat și alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari și cu acordul consiliului școlii doctorale.

(3) În cazul în care oricare dintre candidați își exprimă față de viitorul conducător de doctorat intenția de a desfășura celpuțin ocomponentă dinstudiile universitarede doctorat într-o limbă străină, atunci acel candidat va desfășura cel puțin o componentă a
concursului în limba respectivă. Această componentă va avea caracter eliminatoriu, și va fi notată cu admis/respins.

(4) Probele de concurs se susțin în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere și cel puțin alți 2 specialiști din Universitatea Babeș-Bolyai care au cel puțin funcția de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II. Președintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

(5) Temele pentru proba scrisă de specialitate, bibliografia și calendarele de desfășurare ale probelor de admitere vor fi afișate pe site-urile școlilor doctorale. https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/scolile-doctorale/

(6) Pe site-ul ISD se vor afișa calendarele de desfășurare ale probelor pe școli doctorale.

(7) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(8) Școlile doctorale vor afișa pe website-ul propriu sau la avizier rezultatele candidaților (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR), astfel încât să se poată respecta dreptul la contestații.

(9) Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor de către Școala Doctorală, iar rezultatele acestora se
comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

(10) Nu se potformula contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

(11) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere (conform art. 27 alin. (3) din OM 6102/2016).

(12) După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

(13) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de contestații desemnată de către Consiliul Școlii doctorale unde a participat candidatul la concursul de admitere. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 

Conducător de doctorat Domeniu Tematica și bibliografie
Baciu Laurențiu-Călin Știința mediului Tematica admitere
Gabor Alida Știința mediului Tematica admitere
Ozunu Alexandru Știința mediului Tematica admitere