Admitere Doctorat

Admitere Doctorat

Calendar și regulamente de admitereActe necesare înscrierii la doctoratNumărul de locuriDesfășurarea concursului de admitereTematica concursului de admitereRezultate admitere

CALENDAR ADMITERE DOCTORAT 

SESIUNEA IULIE 2024

 • 15 – 19 iulie 2024, ora 14:00: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere, înscrierea se va face on line în platforma dedicată admiterii, https://admitere.ubbcluj.ro
 • 22 – 26 iulie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere și depunerea contestațiilor ;
 • 26 – 30 iulie 2024, ora 14:00: confirmarea ocupării locurilor.Confirmarea locului se va face atât online în platforma de admitere cât și prin  depunerea documentelor în format fizic la Școala doctorală .
 • 31 iulie 2024: afișarea rezultatelor finale

Susținerea examenului de admitere la doctorat sesiunea iulie 2024

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2024

 • 4 – 9 septembrie 2024, până la ora 14:00: înscrierea online a candidaților la concursul de admitere.Î nscrierea se va face online în platforma dedicată admiterii https://admitere.ubbcluj.ro
 • 10 – 16 septembrie 2024: desfășurarea probelor din cadrul concursului de admitere și depunerea contestațiilor;
 • 16 – 19 septembrie 2024, până la ora 14:00: confirmarea ocupării locurilor online și onsite;
 • 20 – 23 septembrie 2024: glisări, confirmări după glisări – online și onsite;
 • 24 septembrie 2024: afișarea rezultatelor finale
 • 30 septembrie 2024: înmatricularea candidaților admiși

Susținerea examenului de admitere la doctorat sesiunea septembrie 2024

 

Informațiile referitoare la admitere se găsesc și pe website-ul Institutului de Studii Doctorale la adresa:

https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/admitere/

Persoană de contact la Școala doctorală Știința mediului,

Simona Lucăcel, e-mail: simona.lucacel@ubbcluj.ro

Telefon : 0264 307030

 


Regulamente de admitere:

Arhivă admitere doctorat

 

 

În perioada de înscriere candidatul încarcă, în format pdf, în platforma de înscriere, următoarele documente:

 • Fișa de înscriere generată în platformă împreună cu declarația de consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceste documente se vor genera automat prin introducerea datelor de către candidat pe platforma de înscriere online. Pentru generarea fișei de înscriere, este necesar să fie introduse, în platforma de înscriere online, datele de identificare personale conform certificatului de naștere /cărții de identitate/buletinului de identitate/pașaportului sau certificatului de căsătorie, numele conducătorului de doctorat pentru al cărui loc se aplică și alte informații privind opțiunile de admitere
 • Cerere de înscriere care conține și declararea etniei, conform modelului de pe website-ul Institutului de Studii Doctorale – numai pentru candidații care optează pentru locurile rezervate etniei rome
 • Curriculum vitae
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul)
 • Certificatul de competență lingvistică valabil la data susținerii examenului de admitere, dacă este cazul.
 • Diplomele de studii: diploma de bacalaureat; diploma de finalizare a studiilor de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); diploma de studii aprofundate / master(cu anexele aferente după caz: foaie matricolă respectiv supliment la diplomă); Candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunile din anul universitar curent pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverința eliberată de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, numărul de credite de studii transferabile dobândite, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu atestate de echivalare a acestora (atât pentru studii de licentă cât și pentru studii de masterat), eliberate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED), de pe lângă Ministerul de resort. Numărul cumulat de credite de studii transferabile dobândite, conform diplomelor 11/31 recunoscute de CNRED, trebuie să fie de minimum 300. In cazul certificatelor CNRED emise cu semnătură electronică se va depune varianta electronică a acestui document.
 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui de naștere prin căsătorie);
 • Document administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul).
 • Carte de identitate/buletin/ sau pasaport pentru cetățenii din afara RO.
 • Documentul (chitanță, ordin de plată, mandat poștal) care dovedește plata taxei pentru concursul de admitere (conform art. 2 alin. 3)

Înscrierea se va face on line în platforma dedicată admiterii, https://admitere.ubbcluj.ro

Numărul locurilor distribuite la Școala doctorală ״Știința Mediului״ pe conducători de doctorat

Școala Doctorala  Domeniul de doctorat Nume prenume conducător Tip de loc repatizat
Știința mediului Știința mediului Baciu Laurențiu Călin buget, cu bursă
Știința mediului Știința mediului Baciu Laurențiu Călin buget, fără bursă
Știința mediului Știința mediului Begy Robert buget, cu bursă

Desfășurarea concursului de admitere

(1) Indiferent de domeniu, concursul de admitere la doctorat constă din cel puțin două probe:
a) o probă scrisă de specialitate, pe baza unei tematici anunțate de conducătorul de doctorat cu cel puțin două luni înainte de data desfășurării concursului de admitere;
b) un interviu în cadrul căruia se analizează preocupările științifice/artistice ale candidatului, aptitudinile lui de cercetare/creație artistică și tema propusă pentru teza de doctorat și, dacă este nevoie, competențele lingvistice ale candidatului. (vezi alin. (3) de mai jos)

(2) În funcție de specificul domeniului, pot fi prevăzute în cadrul concursului de admitere la doctorat și alte probe (chiar eliminatorii), la solicitarea conducătorilor de doctorat titulari și cu acordul consiliului școlii doctorale.

(3) În cazul în care oricare dintre candidați își exprimă față de viitorul conducător de doctorat intenția de a desfășura celpuțin ocomponentă dinstudiile universitarede doctorat într-o limbă străină, atunci acel candidat va desfășura cel puțin o componentă a
concursului în limba respectivă. Această componentă va avea caracter eliminatoriu, și va fi notată cu admis/respins.

(4) Probele de concurs se susțin în fața unei comisii de admitere constituite din conducătorul de doctorat care a oferit locul de student-doctorand pentru admitere și cel puțin alți 2 specialiști din Universitatea Babeș-Bolyai care au cel puțin funcția de conferențiar universitar sau cercetător științific gradul II. Președintele comisiei de admitere este conducătorul de doctorat.

(5) Temele pentru proba scrisă de specialitate, bibliografia și calendarele de desfășurare ale probelor de admitere vor fi afișate pe site-urile școlilor doctorale. https://doctorat.ubbcluj.ro/ro/scolile-doctorale/

(6) Pe site-ul ISD se vor afișa calendarele de desfășurare ale probelor pe școli doctorale.

(7) Media minimă pe care trebuie să o obţină un candidat pentru a fi declarat admis este 7,00. Media se calculează cu două zecimale fără rotunjire.

(8) Școlile doctorale vor afișa pe website-ul propriu sau la avizier rezultatele candidaților (cu protejarea datelor cu caracter personal conform GDPR), astfel încât să se poată respecta dreptul la contestații.

(9) Eventualele contestații, în cazul probelor scrise, se depun la Școala Doctorală de care aparține conducătorul de doctorat la care s-a înscris candidatul, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor de către Școala Doctorală, iar rezultatele acestora se
comunică în maximum 48 ore după încheierea termenului de depunere a contestațiilor.

(10) Nu se potformula contestaţii pentru probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

(11) Nu se admit contestaţii care au la bază necunoaşterea metodologiei de admitere (conform art. 27 alin. (3) din OM 6102/2016).

(12) După soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor, rezultatul concursului de admitere este definitiv şi nu mai poate fi modificat.

(13) Rezolvarea contestaţiilor este în exclusivitate de competenţa Comisiei de contestații desemnată de către Consiliul Școlii doctorale unde a participat candidatul la concursul de admitere. Decizia comisiei de contestaţii este definitivă.

 

Susținerea examenului de admitere la doctorat sesiunea iulie 2024

Înscrierea se va face on line în platforma dedicată admiterii, https://admitere.ubbcluj.ro

 

Conducător de doctorat Domeniu Tematica și bibliografie
Baciu Laurențiu-Călin Știința mediului Tematica admitere
Begy Robert Știința mediului Tematica admitere

 

 

Rezultate admitere