Facultatea de Știința și Ingineria Mediului

Procedura practică

Variante pentru efectuarea practicii 

 • a. Practică în laborator/proiect FȘIM
 • b. Practică la parteneri propuși de FȘIM în baza parteneriatelor existente și a acordurilor privind efectuarea stagiilor de practică profesională încheiate
 • c. Practică la parteneri (instituții/operatori economici) identificați de către student
 • d. Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, laboratoare de cercetare, instituții, ONG-uri)
 • e. Aplicații de teren/școli de vară organizate de facultate.

 

Documente necesare pentru desfăşurarea practicii și completarea Portofoliului de practică

 • Cerere în vederea efectuării stagiului de practică (pentru toate variantele)
 • Convenția de practică– completată și semnată cu partenerul de practică (pentru variantele b, c și d, atunci când partenerul este altul decât UBB)
 • Raport de activitate student – completat de către student (pentru toate variantele, în variantele a și e, formatul rămâne la latitudinea coordonatorului/responsabilului de practică)
 • Fișa de evaluare a studentului de către tutore – completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituției/ONG ului în care a fost efectuat stagiul de practică/voluntariat (variantele b, c și d)
 1. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Stiinta Mediului
 2. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Ingineria Mediului
 3. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Stiinta Mediului
 4. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Ingineria Mediului

 

Etape în vederea efectuării stagiului de practică

 Stagiul aferent practicii profesionale poate fi efectuat pe întreg parcursul anului universitar. Pașii care trebuie urmați sunt:

!!! IMPORTANT! Convențiile semnate în original de către student și partenerul de practică vor fi depuse la Secretariatul FȘIM, oricând, în programul de lucru cu publicul al Secretariatului. Semnarea la nivel de universitate/facultate se va face de două ori pe lună. Convențiile depuse și semnate vor fi ridicate de student, tot de la Secretariat, în zilele imediat următoarele datelor de 15, respectiv 30/31 ale lunii în care au fost depuse.

 

 • Studentul își va efectua stagiul de practică participând la activitățile programate, un număr de ore, recomandat a fi egal cu cel prevăzut în Planul de învățământ al specializării urmate (în cazul unui număr mai mic de ore efectuate în stagiul pentru care s-a încheiat Convenția, studentul își va complete numărul de ore aferent practicii profesionale într-o altă variantă de practică);
 • Pe parcursul efectuării stagiului, în fiecare zi de practică, studentul își va completa Raportul de activitate a studentului, cu activitățile desfășurate și cuantumul de ore aferent acestora;
 • La sfârşitul perioadei de practică, studentul, pe lângă Raportul de activitate a studentului, completat de către el și avizat de tutore, trebuie să depună în portofoliul său, conform specializării, și Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul știința mediului – licență sau master, respectiv ingineria mediului – licență sau master) completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituţiei parteneră (variantele b, c și d);

 

 

Evaluarea stagiului de practică

 •  Condițiile necesare pentru evaluarea stagiului de practică al studentului sunt:
 1. existența Portofoliului de practică, complet, cu toate documentele solicitate (variantele b, c si d)
 2. prezentarea la Colocviul de practică

 

Portofoliul de practică necesar pentru evaluarea stagiului de practică va fi depus de către student în momentul prezentării la Colocviul de practică. Studentul se va asigura că acesta cuprinde toate documentele necesare conform punctul 2 din prezenta Metodologie.

Colocviul de practică va avea loc în cadrul celor două sesiuni, conforme cu structura anului universitar 2022-2023. Va exista fixată o dată în sesiunea de vară și o dată în sesiunea de toamnă.

Mențiune: Evaluarea practicii realizată în variantele a și e va fi făcută de către coordonatorii/resposnsabilii acestor variante de practică, în condițiile definite de aceștia

 • Modalitatea de acordare a notei

Nota obținută la Practică profesională va reprezenta:

a. Media aritmetică dintre nota acordată de evaluatori (responsabilii de practică la parteneri) în cadrul colocviului de practică și Nota tutorelui de practică (variantele b, c și d)

b. Nota cadrului didactic/cercetătorului coordonator al stagiului de practică în laborator/proiect/aplicații de teren/școli de vară propuse de FȘIM (variantele a și e);

 

 

Responsabili de practică în cadrul FȘIM

–  Conf. dr. Mălina Petrescu-Mag (domeniul Știința Mediului)

–  Șef lucr. dr. Dorin Manciula (domeniul Ingineria Mediului)

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa: practica.enviro@ubbcluj.ro