Burse semestru II, an universitar 2021-2022

Burse semestru II, an universitar 2021-2022

Burse semestru II, an universitar 2021-2022

 

REZULTATE BURSE SEMESTRUL II, AN UNIVERSITAR 2021-2022

Distribuția burselor de merit

Distribuția  burselor de performanță

 

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR BENEFICIARI DE BURSE

 Studenții beneficiari de burse care NU au depus până în acest moment un extras de cont/cont IBAN LA  SERVICIUL SOCIAL să trimită electronic, scanat/pozat, un extras de cont/cont IBAN personal la adresa:  social@ubbcluj.ro.

Pe extrasul de cont să menționeze: 

 • – facultatea la care studiază,
 • – tipul bursei (performanță, merit, socială),
 • –  anul de studiu , să verifice să fie trecut și CNP-ul si să mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).

Pentru toți studenții bursieri, care au comunicat până acum un extras de cont/cont IBAN la Serviciul Social, conturile IBAN vor fi preluate din baza de date existentă. 

 

CERERILE PENTRU BURSA DE PERFORMANȚĂ, MERIT ȘI DOSARELE DE BURSĂ SOCIALĂ SE DEPUN ÎN PERIOADA : 21.02.2022 – 11.03.2022

Cererile de bursă se depun fizic la Secretariat sau pe platforma dedicată burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse

Pentru studentii care nu isi mai stiu parolele gasesc tutoriale cum sa o schimbe sau sa recupereze contul. Tutoriale – Direcția Tehnologiei Informației și Comunicațiilor (ubbcluj.ro)

Documentele de bursă socială încărcate în platforma de burse, trebuie depuse și fizic la secretariatul facultății până cel târziu până la data de 28 martie 2022. Documentele necesare pentru obținerea burselor sociale/medicale se depun la secretariat în  dosar plic.
Pentru studenții care solicită bursa socială venitul mediu lunar net/lună să nu depăşească suma de 1.386 lei/membru familie . Lunile luate în calcul pentru bursa socială sunt: octombrie , noiembrie, decembrie.

Calendarul de acordare a burselor in cadrul UBB, semestrul II, an universitar 2021-2022

DOSARUL PENTRU OBȚINEREA UNEI BURSE SOCIALE VA CONŢINE:

1. Cerere tip completată de către student (Anexa 7);

2.

 • a.Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului;
 • b. Copie după certificatul de naștere a studentului;
 • c. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinţilor

3. Declaraţia studentului că nu realizează venituri (Anexa 8);
4. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni care se iau în calcul, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soț, soţie, studentul(a) dacă lucrează);
5. Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;
6. Copii ale taloanelor sau adeverinţele de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;
7. Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri;
8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;
9. Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor
10. Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/sorei, dacă este cazul;
11. Declaraţia pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
12. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu probleme medicale
13. Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani;
14.

 • a. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte;
 • b. Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;

15.

 • a. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi;
 • b. Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia;

16.

 • a. Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat cuantumul pensiei de urmaş pentru lunile luate în considerare (dacă este cazul);
 • b. Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial;
 • c..Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;

17. Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte:

 • a.adeverinţă de student a soţului/ soţiei;
 • b. copie a certificatului de căsătorie;
 • c. copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului/ a soţiei;
 • d. declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/soţie;
 • e. declaraţia părinţilor că nu îi întreţin, după caz.

18. În plus, pentru cazurile de maternitate:

 • a. Copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului;
 • b. Copie a certificatului de căsătorie;
 • c. Copie a certificatului de naştere al copilului.

19. În plus, în caz de deces al soţului/ soţiei/ copiilor studentului:

 • a. Copie a a certificatului de căsătorie;
 • b. Copie după certificatul de deces.

20. Altele : – anchetă socială ,dacă veniturile sunt zero.

Studenţii care solicită bursă pe criteriul medical vor depune:

1. cerere tip, conform Anexei 12, vizată de către secretariatul facultăţii;
2. anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de
specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în
domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat. În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate în Regulamentul de burse, încadarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății. Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății.

Bolile luate în considerare la criteriul medical sunt:
1) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale, 9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare atestate de un medic specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă, 21) reumatism articular, 22) cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare atestate de un medic specialist și 23) studenți
care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau
accentuat.

Decizia nr.96 din 03.03.2022 privind mediile minime la care se acorda burse în semestrul II

Documente dosar 

Declarație

Cerere de bursă

Cerere bursă socială (doc. word)

Cerere bursă medicală ( doc. word)

Salariul minim brut pe țară

 

Regulament privind acordarea burselor pentru studenți – ciclurile de studii licență și masterat