Practica Profesională 2022

Practica Profesională 2022

PRACTICA PROFESIONALĂ LA FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MEDIULUI

– An universitar 2021-2022 –

1. Variante pentru practica profesională a studenților nivel licență și master de la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului pentru anul universitar 2021-2022

Parteneri:

Centrul de Mediu și Sănătate (https://www.ehc.ro/),

Farmec (https://www.farmec.ro/),

Geoplus Services (https://geoservplus.com/)

Hamburger Recycling (https://www.hamburger-recycling.com/ro/ro//)

IRCEM (https://www.ircem.ro/),

Oficiul pentru Studii Pedologice și Agrochimice (OSPA Cluj) (http://ospacluj.ro/)

Rosal (https://www.rosal.ro/),

Detalii:   https://enviro.ubbcluj.ro/p-s-practica-cu-succes-pocu-626-6-13-130649/

 

 • b. Practică la parteneri (instituții/operatori economici) identificați de către student
 • c. Internship, voluntariat (agenți economici, unități de cercetare, laboratoare de cercetare, instituții, ONG-uri)
 • d. Practica de teren – Complex UBB Baru-Mare (jud. Hunedoara). Perioada:  16 mai – 20 mai 2022

Descriere: Practică de teren cu cazare la Complexul UBB de la Baru (jud. Hunedoara) și deplasare cu autocar la obiective tematice de interes profesional din împrejurimi 

Număr studenți: 40

Ore aferente stagiului: 40

Costuri: Această practică de teren va avea costuri aferente transportului care vor fi suportate de către studenți. Detalii vor fi disponibile pe parcursul săptămânii 28.03 – 01.04. 2022

 • e. Opțiuni pentru realizarea/completarea Practicii profesionale, în laboratoare și proiecte FȘIM + (ICIA) – 2021-2022
În condițiile în care nu ați ales încă varianta de practică aferentă anului în curs sau aveți practică restantă din anii anteriori, mai aveți posibilitatea de a opta pentru realizarea acesteia în laboratoare și proiecte FSIM, inclusiv, într-o variantă propusă de ICIA.
Pentru varianta laboratoare, intervalul vizat pentru derularea practicii este 9 mai – 20 mai 2022 (cu posibilitate de prelungire până în iunie 2022, în condiția de disponibilitate a cadrului didactic coordonator). Există însă și situații cu posibilitatea derulării stagiului într-un interval mai larg de timp (iunie-august; mai-august). Intervalul de trimitere a formularului privind opțiunea: 25.03.2022  – 02.04.2022. Locurile disponibile vor fi ocupate în ordinea înscrierii (trimiterii formularului de înscriere).

 

2. Documente necesare pentru desfăşurarea și evaluarea practicii (variantele b., c. și d.)

 • Cerere în vederea efectuării stagiului de practică_2021/2022 (pentru variantele b., c. și d.) [pdf. / word]
 • Convenția de practică – completată și semnată cu partenerul de practică (pentru variantele b. și c., atunci când partenerul este altul decât UBB) [pdf. / word]
 • Raport de activitate student – completat de către student (pentru variantele b., c. și d.) [pdf. / word]
 • Fișa de evaluare a studentului de către tutore– completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituției/ONG ului în care a fost efectuat stagiul de practică/voluntariat (variantele b., c.):
 1. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Stiinta mediului [pdf. / word]
 2. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel licență_domeniul Ingineria mediului [pdf. / word]
 3. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Stiinta mediului [pdf. / word]
 4. Fișă de evaluare a studentului de către tutore – nivel master_domeniul Ingineria mediului [pdf. / word]

 

3. Modul de desfăşurare a practicii profesionale 2021/2022

 Stagiul aferent practicii profesionale poate fi efectuat pe întreg parcursul anului universitar!

 Pașii care trebuie urmați sunt:

 • Studentul va identifica varianta de practică dorită și va trimite online, pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro.
 • După primirea confirmării de la facultate (avizarea cererii) studentul va completa și semna cu partenerul de practică, iar apoi va trimite pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, în format pdf, Convenția de practică; după semnarea ei la facultate, aceasta va fi returnată studentului pentru a ajunge, inclusiv la firma/instituţia parteneră.

 

!!!  IMPORTANT! Atât Cererile cât și Convențiile vor fi completate și trimise până cel târziu la data de 15 iulie 2022, inclusiv cele aferente perioadei de vară!!!

!!! IMPORTANT! În cazul în care studentul alege să facă practica în cadrul proiectului POCU (varianta a.), nu este necesară trimiterea Cererii, înscrierea realizându-se centralizat la nivelul proiectului și nici completarea Convenției de practică, aceasta semnându-se în cadrul organizațional al proiectului.

 • Studentul își va efectua stagiul de practică participând la activitățile organizate de partener, un număr de ore egal cu cel prevăzut în Planul de învățământ al specializării urmate;
 • Pe parcursul efectuării stagiului, în fiecare zi de prezentare la partener, studentul își va completa Raportul de activitate a studentului (Caiet de practică Art. 10, alin. 3 al Convenției-cadru), cu activitățile desfășurate și cuantumul de ore aferent acestora;
 • La sfârşitul perioadei de practică, studentul, pe lângă Raportul de activitate a studentului, completat de către el și avizat de tutore, trebuie să depună în portofoliul său, conform specializării, și Fișa de evaluare a studentului de către tutore (pe domeniul știința mediului – licență sau master, respectiv ingineria mediului – licență sau master) completată de către tutorele de practică din cadrul firmei/instituţiei parteneră (Raport Art. 10, alin. 2 al Convenției-cadru)

!!! IMPORTANT! Pentru stagiul de practică desfășurat în cadrul proiectului POCU (varianta a.), toate documentele vor fi completate în contextul de derulare al proiectului.

 

4.Trimiterea portofoliului de practică

4.1. Portofoliul de practică necesar pentru evaluarea stagiului de practică va fi trimis pe adresa practica.enviro@ubbcluj.ro, în intervalul:

 • 6 iunie – 12 iunie 2022 (pentru stagiile efectuate pe parcursul anului universitar până la începerea sesiunii); în acest caz, notele eferente stagiului, în baza portofoliilor trimise, vor fi trecute în catalag în sesiunea iunie 2022, respectiv
 • 1 septembrie – 7 septembrie 2022 (pentru stagiile de practică efectuate în perioada programată pentru acestea – 04.07.2022 – 15.07.2022 sau, la latitudinea studentului, în perioada verii); pentru portofoliile trimise în acest interval, notele aferente stagiului vor fi trecute în catalag în sesiunea septembrie 2022).

4.2.  Portofoliul va avea formatul unui folder denumit: PortofoliuPractică_Nume_PrenumeStudent_an de studiu_specializare (ex. PortofoliuPractica_Calinescu_Iosif_II_SM ) și va conține în mod obligatoriu toate documente necesare evaluarii, denumite astfel:

 • Cerere_Nume_Prenume (semnată de Prodecan responsabil cu Practica studențească) (ex. Cerere_Calinescu_Iosif)
 • Convenție_Nume_Prenume (semnata de Instituția/firma care a gazduit stagiul, decanul FSIM și tutorele de practică; Convenția nu este necesară dacă stagiul a fost efectuat în cadrul UBB) (ex. Convenție_Calinescu_Iosif)
 • Raport_ Nume_Prenume (ex. Raport_Calinescu_Iosif)
 • Fișa evaluare_ Nume_Prenume (ex. Fisa evaluare_Calinescu_Iosif)

 

!!! IMPORTANT! FIECARE document al  portofoliului va fi un fișier unic (de preferat în format pdf) și TOATE documentele portofoliului vor fi trimise într-un singur e-mail, arhivate într-un singur folder, cu respectarea cerințelor mai-sus menționate. NU vor fi primite și evaluate portofoliile trimise fragmentat sau care nu respectă condițiile de redactare și trimitere!

5. Evaluarea Practicii profesionale

  • Evaluarea tutorelui și evaluarea responsabilului de practică vor sta la baza notării studentului la disciplina Practică profesională (80% tutore, 20% responsabil).
  • Condiția necesară pentru promovarea disciplinei Practică profesională este trimiterea portofoliului și existența la dosar a tuturor componentelor acestuia;.

 

!!! IMPORTANT! În conformitate cu deciziile în vigoare la nivel UBB și FȘIM, privind desfășurarea Practicii profesionale, pe fondul situației pandemice existente, dacă practica nu se poate efectua în condițiile existente, aceasta va fi reprogramată, fără plata creditelor aferente, pentru anul universitar 2022-2023. Studenții aflați în această situație vor fi considerați integraliști, acumulând 30-x credite/semestru, unde x este numărul de credite alocate practicii. Mediile acestor studenți se vor calcula fără nota și creditele alocate practicii de specialitate. Practica trebuie însă efectuată și promovată până la finalizarea studiilor.

6. Responsabili de practică în cadrul FȘIM:

– Conf. dr. Mălina Petrescu-Mag (domeniul Știința mediului)

– Șef lucr. dr. Dorin Manciula (domeniul Ingineria mediului)

 

Eventuale clarificări pot fi solicitate la adresa: practica.enviro@ubbcluj.ro