Burse semestrul II, an universitar 2022-2023

Burse semestrul II, an universitar 2022-2023

Burse semestrul II, an universitar 2022-2023

 

În atenția studenților beneficiari de burse

Studentii care NU au mai beneficiat niciodată de bursă sau din motive justificate doresc schimbarea contului IBAN cu care figureaza în baza de date să trimită documentul bancar la adresa : social@ubbcluj.ro sau secretariat.enviro@ubbcluj.roscanat/pozat, de unde sa reiasa ca sunt titularii contului.

Pe documentul bancar să scrie facultatea la care studiază, tipul bursei (performanța, merit, sociala), in ce an de studiu sunt, sa verifice sa fie trecut si CNP-ul si sa mentioneze daca si-au schimbat numele (unde e cazul).

 

Proces verbal al ședinței Comisiei de burse al Facultății de Știința și Ingineria Mediului, încheiat în data de 23.03.2023 cu ocazia prezentării algoritumului de calculare si acordare a burselor în semestrul II, an universitar 2022-2023

 

 

Cererile se depun exclusiv electronic pe platforma dedicată burselor din contul de student https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse. Autentificarea se poate realiza numai pentru conturile de student!

Dosarul electronic de bursa socială/medicală  încărcat în platformă va cuprinde documentele în ordinea prezentată în formularul „Verificare conformitate”din Regulamentul de burse, numerotate în ordinea prezentată și semante pe fiecare pagină .

Pentru studenții care solicită bursa socială în semestrul al II – lea, an univ 2022-2023, venitul mediu lunar net/ pe lunile octombrie, noiembrie decembrie NU trebuie să depăşească suma de 1524 lei/membru familie .

 

DOSARUL PENTRU OBȚINEREA UNEI BURSE SOCIALE VA CONŢINE:

1. Cerere tip completată de către student (Anexa 7 )

2. a. Copie după buletinul/cartea de identitate a studentului; b. Copie după certificatul de naștere a stdudentului; c. Copie după buletinul/cartea de identitate a părinţilor

3. Declaraţia studentului că nu realizează venituri (Anexa 8 ) scrisă de mână, conform modelului anexat la Regulament;
4. Adeverinţe din care să rezulte venitul net, pe ultimele trei luni care se iau în calcul, realizat de persoanele din familie încadrate în muncă (părinţi, soț, soţie, studentul(a) dacă lucrează);
5. Talonul de plată a ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesionale sau a alocaţiei de sprijin, reprezentând drepturi cuvenite pentru ultimele trei luni;
6. Copii ale taloanelor sau adeverinţele de pensie, de ajutor social în condiţiile Legii pensiilor şi asigurărilor sociale de stat şi alte indemnizaţii sau sporuri din ultimele trei luni;
7. Declaraţia notarială pentru fiecare membru al familiei care nu realizează venituri;
8. Adeverinţe eliberate de organele financiare teritoriale din care să rezulte veniturile realizate de solicitant, membrii familiei, din surse proprii, sau din prestarea unor activităţi autorizate, în condiţiile prevăzute de lege, eliberate cu cel mult două săptămâni înaintea prezentării acestora;

9. Copii ale certificatelor de naştere ale fraţilor aflaţi în întreţinerea părinţilor
10. Adeverinţă de şcolarizare în original a fratelui/sorei, dacă este cazul;
11. Declaraţia pe propria răspundere a unuia dintre membrii majori ai familiei, dată la notar sau la primăria localităţii în care îşi are domiciliul, pentru membrii majori ai familiei fără discernământ sau copii minori aflaţi în întreţinerea familiei, care nu urmează o formă de învăţământ şi nici nu obţin venituri proprii;
12. Adeverinţe privind cuantumul alocaţiei primite de copiii minori cu probleme medicale
13. Copii după certificatele de deces ale părinţilor pentru studenţii orfani;
14. a. Copie după certificatul de deces, în cazul în care studentul este orfan de un părinte; b. Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei de urmaş pentru student şi fraţii acestuia;
15. a. Copie a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi; b. Adeverinţe/ cupoane privind cuantumul pensiei alimentare pentru student şi fraţii acestuia;
16. a. Adeverinţă că studentul provine dintr-o Casă de copii în care să fie precizat cuantumul pensiei de
urmaş pentru lunile luate în considerare (dacă este cazul); b. Copie a hotărârii judecătoreşti din care să rezulte că solicitantul se află în plasament familial; c. Adeverinţă privind cuantumul alocaţiei de plasament;
17. Studenţii căsătoriţi trebuie să prezinte: a. adeverinţă de student a soţului/ soţiei; b. copie a certificatului de căsătorie; c. copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului/ a soţiei; d. declaraţie notarială a veniturilor realizate de către soţ/soţie; e. declaraţia părinţilor că nu îi întreţin, după caz.
18. În plus, pentru cazurile de maternitate: a. Copie a buletinului/ cărţii de identitate al soţului; b.Copie a certificatului de căsătorie; c. Copie a certificatului de naştere al copilului.
19. În plus, în caz de deces al soţului/ soţiei/ copiilor studentului: a. Copie a a certificatului de căsătorie; b. Copie după certificatul de deces.
20. Altele : – anchetă socială ,dacă veniturile sunt zero.

Modelul cererii pentru acordarea burselor de ajutor social

 

STUDENŢII CARE SOLICITĂ BURSĂ PE CRITERIUL MEDICAL VOR DEPUNE:

1. cerere tip, conform Anexei 10, vizată de către secretariatul facultăţii;
2. Anexa 11 – verificare conformitate, dosar de bursă de ajutor social – caz medical
3. copie a buletinului/ cărţii de identitate;
4. document medical eliberat de un medic specialist (care a promovat examenul de specialitate în domeniul diagnosticului sau medic primar cu competenţe în domeniul diagnosticului), respectiv Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

În documentul medical prezentat de student se va menţiona in mod obligatoriu încadrarea diagnosticului in categoriile de boli specificate în Regulamentul de burse, încadarea o poate face medicul specialist, medicul de familie sau medicul facultății. Documentul medical va fi vizat de către medicul de familie sau de către medicul arondat facultății.

Bolile luate în considerare la criteriul medical sunt:
1) studenții bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, 2) celor care suferă de diabet, 3) boli maligne, 4) sindromuri de malabsorbţie grave, 5) insuficienţă renală cronică, 6) astm bronşic, 7) epilepsie, 8) cardiopatii congenitale, 9) hepatită cronică, 10) glaucom, 11) miopie gravă, 12) boli imunologice, 13) boli rare atestate de un medic specialist 14) tulburări din spectrul autist, 15) boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), 16) surditate, 17) fibroză chistică, 18) cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, 19) cei cu handicap locomotor, 20) spondilită anchilozantă, 21) reumatism articular, 22) cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare atestate de un medic specialist și 23) studenți care prezintă un Certificat de încadrare în grad de handicap permanent grav sau accentuat.

Formulare utile:

Alte informații:

 

REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR PENTRU STUDENTI  CICLURILE DE STUDII LICENTĂ SI MASTERAT