Calitatea, sănătatea și securitatea mediului

Calitatea, sănătatea și securitatea mediului

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN ÎNVĂȚĂMÂNTRESPONSABIL MASTER

De ce să alegi programul masteral Calitatea, Sănătatea și Securitatea Mediului ?

Programul de masterat Calitatea, Sănătatea și Securitatea Mediului constituie un cadru academic solid pentru pregătirea profesioniștilor responsabili și specialiștilor din domeniul protecției mediului, care pot deveni experți în analiza calității mediului, ingineri în securitate și sănătate în muncă, inspectori de siguranță și sănătate în muncă, inspectori de protecția muncii, auditori și evaluatori de sisteme de management pentru sănătate și securitate ocupațională, precum și manageri ai sistemelor de management de mediu (SMM).

Investigarea și monitorizarea calității mediului constituie fundamentul pe care se întemeiază orice demers ulterior, ce vizează atât evaluarea riscurilor și măsurile preventive, cât și măsurile de remediere și protejare a mediului înconjurător. Este axiomatic că la baza oricăror evaluări de mediu, evaluări de risc sau studii de impact stau analizele fizico-chimice. În consecință, asimilarea de cunoaştere teoretică, dar mai ales practică, legată de metodele de evaluare şi diagnosticare a mediului, corelată cu dezvoltarea capacităţii de a obţine şi de a interpreta date experimentale valide și cu evaluarea și managementul riscurilor constituie finalitatea de bază a acestui program de studii.

Evoluțiile și evenimentele actuale care se derulează pe plan internațional nu fac decât să confirme necesitatea stringentă a unui program de studii masterale care să vizeze, într-un mod integrat, calitatea mediului și, corelat cu aceasta, sănătatea și securitatea lui.

În consecință, programul de studii ”Calitatea, Sănătatea și Securitatea Mediului (CSSM)” reușește să unifice atât etapele inițiale investigative, cât și pe cele de evaluare a riscurilor, în vederea atingerii dezideratului final – îmbunătățirea calității, a sănătății și a securității mediului.

Cui anume i se adresează, cu precădere, acest program de studii?

Oricărui absolvent al învăţământului superior care doreşte să se specializeze în cele trei componente curriculare incluse în acest program masteral!

 • Absolvenţilor Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului (toate specializările)
 • Absolvenţilor facultăţilor de chimie, fizică, biologie, geologie
 • Absolvenţilor universităţilor de ştiinţe agricole şi medicină veterinară
 • Absolvenţilor universităţilor de medicină şi farmacie
 • Absolvenţilor universităţilor politehnice

Ce vei învăța pe parcursul anilor de studiu?

Programul de studii se bazează pe trei piloni, integrați într-un mod sinergetic:

 1. Componenta de investigare a calității mediului – include un set de discipline axate în principal pe detecția și identificarea compușilor chimici, incluzând aici și tehnicile de separare. Un atu major, care realizează și puntea spre asigurarea & îmbunătățirea sănătății și securității mediului, îl constituie detectarea și identificarea rapidă a compușilor chimici supertoxici. De asemenea, sunt incluse aici și discipline care vizează radioactivitatea mediului, respectiv protejarea sănătății împotriva efectelor radonului, un important factor de risc carcinogen.
 2. Componenta legată de sănătate – care, pe lângă aspectele aplicative tratate la disciplinele amintite la punctul (1), este susținută de un set de discipline care privesc aspectele legate de sănătatea mediului, igiena industrială și evaluarea impactului asupra sănătății. Nu în ultimul rând, sunt oferite și noțiunile cele mai relevante privind toxicologia mediului.
 3. Componenta legată de securitatea mediului – este solid susținută de o serie de discipline care abordează riscurile și dezastrele – în special cele tehnologice, dar și cele naturale. De asemenea, evaluarea riscului este abordată în mod distinct pe principalele compartimente de mediu, și anume apă, aer și sol; astfel, absolvenții vor putea aborda proactiv incidentele de diverse tipuri, precum și situațiile de urgență. De amintit că această componentă este prezentă și la disciplinele de la punctul (1).

Pentru toate cele trei componente, topicile vor fi abordate de cadre didactice cu experiență și expertiză consistente și probate prin activitățile de cercetare desfășurate de acestea – atât în Țară, cât și în străinătate. Merită menționat aici și faptul că o serie de discipline incluse în acest program masteral de studii prezintă un caracter de unicat la nivel național, cum ar fi tehnicile analitice avansate și rapide pentru detecția urmelor de compuși chimici, respectiv abordarea analitică și axată pe riscuri a incidentelor de tip CBRN (care implică agenți Chimici – Biologici – Radiologici – Nucleari).

Competențele generale și specifice dobândite:

Procesul de învăţământ este centrat preponderent pe rezolvarea de probleme, pe baza unor abordări inter- şi trans-disciplinare. Analizarea fenomenelor, proceselor şi evenimentelor descrise în cadrul disciplinelor se face într-o manieră sistemică, integrată, astfel încât să conducă la dobândirea de expertiză solidă în cadrul celor trei direcţii majore ale masteratului: investigarea calității mediului, sănătatea mediului, respectiv securitatea mediului.

Competențele specifice vizate pentru studenții masteranzi sunt următoarele:

 • Capacitatea de alegere pertinentă şi contextualizată a unor metode și tehnici analitice în strict acord cu situaţiile concrete. Identificarea și cuantificarea (determinarea nivelelor de concentraţie) poluanţilor chimici, cu accent major pe compuşii chimici periculoşi supertoxici (toxice industriale TICs și agenți chimici de luptă CWAs).
 • Alegerea tehnicilor de investigare a mediului adecvate, în funcţie de factorii poluanţi şi de compartimentele de mediu vizate. Dobândirea de cunoștințe privind metodele și tehnicile moderne de prelevare și prelucrare a probelor de mediu.
 • Achiziţia noţiunilor de bază legate de radioactivitate, radioizotopi, dozimetrie, poluarea cu elemente radioactive (cum este radonul), toate cu relevanţă majoră în evaluarea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei. Calcularea dozelor de radiaţii ionizante, cu accent pe determinarea radonului şi efectele sale asupra sănătăţii.
 • Dobândirea de achiziții privind sănătatea mediului, toxicologia mediului și igiena industrială.
 • Evaluarea riscurilor și a vulnerabilităților. Cunoașterea acțiunilor de prevenire și de răspuns în cazul principalelor tipuri de situații de urgență.

Oportunitățile de integrare & evoluție profesională

După terminarea studiilor, absolvenții M-CSSM vor putea opta pentru diverse traiectorii profesionale într-o diversitate de companii private sau de stat:

 • Laboratoarele de mediu
 • Agenţiile de mediu
 • Garda de mediu
 • Compartimentele de mediu ale diverselor companii (de stat sau private)
 • Institutele de cercetare
 • Învăţământul superior
 • Administrația locală sau cea națională / europeană
 • Companiile de consultanţă sau ONG-urile ce activează în domeniul mediului
 • Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență

De asemenea, absolvenții vor putea opta să-și continue studiile, la doctorat, fie în Țară (spre exemplu, chiar la facultatea noastră, în cadrul Școlii doctorale în Știința mediului), fie în străinătate.

Admitere Masterat

Informațiile vor fi publicate în curând!

Conf. univ. Dr. Bocoș-Bințințan Victor

E-mail: victor.bocos@ubbcluj.ro

Conf. univ. Dr. Ing. Török Zoltán

E-mail: zoltan.torok@ubbcluj.ro