Specializări master

Specializări master

GESTIUNEA ȘI PROTECȚIA MEDIULUIEVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUIINGINERIA VALORIFICĂRII DEȘEURILORDEZVOLTAREA SUSTENABILĂ ȘI MANAGEMENTUL MEDIULUI (ENG)

DE CE SĂ ALEGI SPECIALIZAREA DE MASTER GESTIUNEA ȘI PROTECȚIA MEDIULUI?

Ești îngrijorat de calitatea componentelor majore ale mediului înconjurător? Ai dori să înveți cum poți realiza investigații de teren și cum poți utiliza tehnicile analitice de investigare a calității mediului și de management al ariilor naturale protejate? Atunci specializarea de master Gestiunea și protecția mediului este pentru tine.

Acest masterat în limba română în domeniul Știința Mediului este atractiv atât pentru absolvenții de licență în specializările de protecție a mediului, cât și pentru cei din domeniile înrudite, cum ar fi economia, sociologia, geografia, ecologia, ingineria mediului, biologia ș.a.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Programul oferă posibilitatea să înveți și să aplici noi concepte, metodologii și tehnologii moderne ca instrumente pentru analiza și interpretarea datelor și informațiilor de mediu din surse și domenii științifice variate. De asemenea, vei cunoaște atât sistemele de management de mediu (SMM) care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea performanțelor economice, de mediu și competitivității organizației, cât și importanța și conținutul standardelor ISO 14001 și EMAS.

Pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Despre planul de învățământ și discipline

CE COMPETENȚE VEI DOBÂNDII?

 • Să realizezi studii complexe de gestiune și protecție a mediului valorificând instrumentele de gestiune a riscurilor și hazardurilor de mediu și de protecție a resurselor energetice, apei, aerului, biodiversității, solurilor, deșeurilor în context teritorial.
 • Să gestionezi problemele de mediu la nivel organizaţional și instituțional prin oferirea atât a unor soluții durabile, cât și a unora profesionale specifice proiectelor de mediu.
 • Să elaborezi studii de evaluare a impactului asupra mediului, atât prin aplicarea metodelor și tehnicilor actuale de analiză și evaluare a mediului, cât și prin interpretarea corelațiilor între activitățile umane și efectele lor asupra mediului prin analiza de date și informații de mediu specifice.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Expert ecolog
 • Specialist arii protejate
 • Specialiști în domeniul protecției mediului.

De asemenea, poți opta să continui studiile, prin forma de doctorat, în țară (chiar la facultatea noastră, în cadrul Școlii doctorale în Știința mediului) sau în străinătate.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

DE CE SĂ ALEGI SPECIALIZAREA DE MASTER EVALUAREA RISCULUI ȘI SECURITATEA MEDIULUI?

Ai dori să înveți cum să analizezi, evaluezi și să gestionezi diferite tipuri de riscuri, hazarduri și impacturi antropice asupra mediului, societății și economiei? Atunci specializarea de master Evaluarea riscului și securitatea mediului este pentru tine.

Acest masterat în limba română în domeniul Știința Mediului este atractiv atât pentru absolvenții de licență în specializările de protecție a mediului cât și pentru cei din domeniile înrudite, cum ar fi economia, sociologia, geografia, ecologia, ingineria mediului, biologia ș.a.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Programul oferă în mod deosebit posibilitatea să înveți să aplici analiza riscului ca instrument sistematic pentru a identifica atât diferitele tipuri de risc, cât și tipurile de intervenție posibile. De asemenea, la absolvire vei fi capabil să propui și să implementezi măsuri de reducere a riscului prin metode de prevenire sau de limitare a efectelor negative asupra populației și a mediului înconjurător.

Pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Despre planul de învățământ și discipline

CE COMPETENȚE VEI DOBÂNDII?

 • Să oferi consiliere atât privind sistemele de management al securității și riscului de mediu, cât și cu privire la prevenirea poluării și accidentelor industriale majore: vei dobândi cunoștințe teoretice și practice în utilizarea metodelor și tehnicilor de analiză a riscurilor de mediu, care te vor ajuta să propui măsuri tehnice pentru reducerea riscului. De asemenea, vei dobândi cunoștințe privind implementarea sistemului de management al securității în contextul Directivei Seveso și vei dezvolta abilități pentru a utiliza programe software specifice evaluării riscului de mediu, agreate la nivel internațional.
 • Să efectuezi evaluări de mediu ale amplasamentelor pe baza informațiilor obținute de la operatorul industrial și din rezultatele analizelor de mediu pentru a identifica impactul asupra mediului și soluțiile potențiale în conformitate cu legislația de mediu.
 • Să dezvolți strategii de remediere a factorilor de mediu în funcție de impactul și riscurile specifice identificate.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor, vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Specialist în managementul riscului
 • Expert prevenire-reducere riscuri tehnologice
 • Specialist în management și remediere situri contaminate
 • Specialiști în domeniul protecției mediului.

De asemenea, poți opta să continui studiile, prin forma de doctorat, în ţară, chiar la facultatea noastră, în cadrul Şcolii doctorale în Ştiinţa Mediului, sau în străinătate.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

DE CE SĂ ALEGI SPECIALIZAREA DE MASTER INGINERIA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR?

Ai dori să înveți despre soluții practice și viabile economic pentru valorificarea și reciclarea materialelor care devin deșeuri, în concordanță cu principiile dezvoltării sustenabile? În condițiile actuale, în care cererea de resurse naturale este tot mai mare, accentul pus pe reutilizarea, reciclarea și valorificarea deșeurilor este tot mai necesară și folosită pe plan european și mondial. A privi deșeurile ca pe o resursă, pe care să o poți (re)folosi reprezintă un punct de plecare a oricărei viziuni de dezvoltare economică și socială pe termen mediu și lung. Dacă consideri importante aceste valori și îți dorești să înveți mai multe despre toate aceste lucruri, specializarea masteratului Ingieria Valorificării Deșeurilor este pentru tine.

Acest masterat în limba română în domeniul Ingineriei Mediului propune formarea specialiștilor care să aplice în practică noțiunile teoretice din domeniu și pe cele de specialitate privind tehnologiile de recuperare, valorificare și reciclare a deșeurilor industriale și/sau menajere, indiferent de natura lor.

Masteratul Ingineria valorificării deșeurilor este atractiv atât pentru absolvenții de licență în specializările de știința și ingineria mediului sau protecția mediului, cât și pentru cei din domeniile înrudite, cum ar fi economia, ecologia, chimia, biologia, geografia, sociologia ș.a.

CE VEI ÎNVĂȚA PE PARCURSUL ANILOR DE STUDIU?

Vei dobândi cunoștințe actualizate în domeniile tehnologiilor de valorificare și reciclare a deșeurilor, tehnologia materialelor, bazele procesării deșeurilor, elemente de proiectare a depozitelor de deșeuri, monitorizarea depozitelor de deșeuri, tratarea deșeurilor toxice şi periculoase, prevenirea poluării mediului în industrie etc.

Pentru a-ți oferi cele mai bune oportunități de formare profesională, planul de învățământ și fișele de discipline sunt permanent corelate atât cu cerințele pieței, cât și cu problematica actuală de cunoaștere a mediului.

Despre planul de învățământ și discipline

CE COMPETENȚE VEI DOBÂNDII?

 • Să planifici activități de management, valorificare și gestionare integrată a deșeurilor care să fie aliniate tendințelor europene, politicilor de gestiune a deșeurilor în România, cadrului legislativ actual din domeniu și altor criterii relevante.
 • Să aplici metode, tehnici si procedee utilizate în cadrul tehnologiilor de valorificare și de reciclare a deșeurilor menajere și industriale.
 • Să propui și să folosești metode de minimizare a cantităților și de valorificare a deșeurilor, dar și de reducere a impactului acestora asupra mediului.
 • Să aplici cunoștințe privind proiectarea, construirea si monitorizarea depozitelor de deșeuri, în funcție de specificul deșeurilor ce urmează a fi depozitate.
Pe lângă aceste competențe cheie, vei dezvolta și mai multe competențe transversale, precum aptitudini de comunicare, muncă în echipe multidisciplinare, gândire analitică și critică asupra problemelor de mediu și dezvoltare durabilă.

PERSPECTIVE DE VIITOR:

După terminarea studiilor vei putea opta pentru diverse traiectorii profesionale ca:

 • Inginer in gestiunea integrata a deșeurilor municipale/industriale;
 • Inginer pentru controlul poluării;
 • Inginer de cercetare în protecția mediului;
 • Ingineri în domeniul protecției mediului.

De asemenea, poți opta să continui studiile, prin forma de doctorat, în ţară, chiar la facultatea noastră, în cadrul Şcolii doctorale în Ştiinţa mediului, sau în străinătate.

Fie că alegi să te angajezi ca specialist în domeniul protecției mediului sau să îți continui studiile, vei beneficia, ca student al facultății noastre, de informare și consiliere în carieră, oferite gratuit de Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri din cadrul Universității Babeș-Bolyai.

WHY CHOOSE THE MASTER SPECIALIZATION SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT?

Are you concerned about the quality of the environment you live in? Would you like to learn how social and economic development is possible while protecting the environment at the same time? In this case the master specialization Sustainable Development and Environmental Management is for you.

This Environmental Engineering master program in English aims at training future game-changers and leaders capable to understand the integrated nature of the environmental topics and to put into practice a number of environmental management methods and techniques in order to develop a sustainable human society.

WHAT WILL YOU LEARN THROUGHOUT THE YEARS OF STUDY?

You will learn the main elements of sustainable development such as prevention of life loss or damage of health and social wellbeing of the local community, ensuring environmental security at local level, communication in the local community, planning, organization – integration, implementation of specific action measures for various categories of local risks.

In order to give you the best professional training opportunities, we follow closely the requirements of the market as well as the current knowledge necessities in developing our curricula.

Find out more about the curricula

WHAT SKILLS WILL YOU POSSESS AFTER COMPLETING YOUR STUDIES AND HOW WILL THESE HELP YOU IN THE FUTURE?

The professional skills you will develop will prepare you to:

 • Design and conduct complex environmental analyses and assessments in order to develop and implement action strategies for the sustainable development of the society.
 • Achieve a wider perspective on sustainable development by integrating environmental data achieved with other socio-economic parameters to conduct qualitative and quantitative environmental analyses.
 • Use in an interdisciplinary context the specific terminology in the field of environmental management and sustainable development.
 • Develop experimental skills in order to develop new research works.
Beside these key skills, you will develop even more transversal skills, such as communication abilities, multidisciplinary teamwork capacities, analytical and critical thought on environmental problems and sustainable development.

FUTURE PERSPECTIVES:

After graduation, you may choose various professional trajectories such as:

 • Sustainable development expert
 • Pollution control engineer
 • Environmental protection scientist
 • Environmental protection engineer.

Also, you can choose to continue the doctoral studies, in Romania (even within the Environmental Science Doctoral School) or abroad.