Ingineria valorificării deșeurilor

Ingineria valorificării deșeurilor

PREZENTAREFIȘE DISCIPLINEPLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNTÎNDRUMĂTORIRESPONSABIL MASTER

Programul de masterat INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR (domeniu INGINERIA MEDIULUI) are ca şi obiectiv principal pregătirea de specialişti care să aplice în practică noţiunile teoretice de domeniu şi de specialitate privind tehnologiile de recuperare, valorificare şi reciclare a deşeurilor industriale şi/sau menajere, indiferent de natura lor (metalice feroase sau neferoase, mase plastice, cauciuc, fibre artificiale, ambalaje, materiale de construcţii etc.).

Obiectivele programului:

Programul de masterat INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR (IVD) oferă masteranzilor posibilitatea de a învăţa şi de a aplica :

 • Cunoştinte în domeniul gestionării şi managementul deşeurilor
 • Metode şi tehnologii de recuperare, valorificare şi reciclare a deşeurilor
 • Tratarea şi eliminarea deşeurilor toxice, periculoase sau radioactive.
 • Elemente strategice de planificare şi proiectare a depozitelor de deşeuri
 • Instrumente legale / prevederi ale directivelor UE din domeniul gestionării deşeurilor
 • Responsabilitatea producătorilor şi a consumatorilor în diminuarea generării şi gestionarea deşeurilor
 • Identificarea de soluţii practice şi viabile economic pentru valorificarea şi reciclarea deşeurilor, în concordanţă cu principiile dezvoltării sustenabile
 • Efectuarea practicii profesionale la agenţi economici sau instituţii publice partenere si a practicii de cercetare ȋn cadrul laboratoarelor didactice şi de cercetare ale facultǎƫi noastre.

Competenţe specifice:

 • aplicarea principiilor de management al deşeurilor
 • absolvenții vor avea o capacitate superioară de analiză şi sinteză, bazată pe utilizarea unor metode ştiinţifice riguroase
 • absolvenţii vor putea iniţia, concepe şi conduce analize şi evaluări de mediu complexe şi sǎ dezvolte competenţe în planificarea activităţii de management al deşeurilor
 • cunoaşterea măsurilor specifice pentru reducerea cantităţilor de deşeuri
 • capacitatea de a utiliza criterii şi metode de evaluare corespunzătoare a sistemelor industriale sustenabile
 • dobândirea de cunoştinţe în gestionarea integrată a deşeurilor: tendinţe europene, poli-tica gestiunii deşeurilor în România, cadru legislativ şi alte cerinţe, analiza ciclului de viaţă al produselor, aplicarea principiilor economiei circulare.
 • însuşirea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate în cadrul tehnologiilor de valorificare şi reciclare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • cunoştinţe privind proiectarea, construirea şi monitorizarea depozitelor de deşeuri, în funcţie de specificul deşeurilor ce urmează a fi depozitate
 • însuşirea de metode de minimizare a cantităţilor şi de valorificare a deşeurilor, dar şi de reducere a impactului acestora asupra mediului
 • dezvoltarea capacităţii de implementare, exploatare a instalaţiilor de procesare a deşeurilor şi adaparea continuă la cerinţele de mediu în vigoare
 • cunoaşterea, înţelegerea, explicarea şi interpretarea proprietăţilor materialelor şi a tehnologiilor de prelucrare a acestora
 • competenţe interpersonale: capacitatea de a lucra în echipa
 • competenţe sistemice, în principal capacitatea de a lucra independent (expert / consultant extern de mediu).

Cui i se adresează ?

Programul de masterat INGINERIA VALORIFICĂRII DEŞEURILOR  (IVD)  se adresează oricărui absolvent de facultate, nivel licenţă, care doreşte ca să se specializeze în acest program de masterat, indiferent de vârstă.

Posibile traiectorii de carieră:

Activităţile de pregătire din cadrul acestui program de masterat vor permite formarea specialiştilor în domeniul ingineriei mediului, specializarea Ingineria valorificării deşeurilor (IVD), care să aibă cunoştinţe actualizate în domeniile tehnologiilor de valorificăre şi reciclare a deşeurilor, managementului dezastrelor tehnologice, tehnologia materialelor, bazele procesării deşeurilor, elemente de proiectare a depozitelor de deşeuri, monitorizarea depozitelor de deşeuri, tratarea deşeurilor toxice şi periculoase, prevenirea poluării mediului în industrie, etc..

Absolventul acestui program de masterat poate opta pentru a urma direct un debuşeu profesional în care să ocupe o funcţie în cadrul agențiile guvernamentale (garda de mediu, agenţii naţionale de mediu, consilii judeţene, primării etc.) sau în cadrul unor agenții de consultanță de mediu, institute de cercetare/dezvoltare tehnologică, alte organizații din sectorul public şi privat sau săşi dezvolte propria firmă, unde să aplice metodele de valorificare şi reciclare a deşeurilor.

De asemenea, absolvenții acestui program de masterat pot să aleagă continuarea studiilor, prin forma de doctorat, în ţară (chiar la facultatea noastră, în cadrul Şcolii doctorale în Ştiinţa mediului) sau în străinătate.

Plan de învățământ 2020-2021, nivel master

Prof dr. Cristian Roșu email : cristina.rosu@ubbcluj.ro

Lector dr. Oana-Cristina Modoi e-mail: cristina.modoi@ubbcluj.ro