Tehnologii de conservare si utilizare a bioresurselor. Reconstructie ecologica, bioremediere, depoluare biologica, management ecologic al sistemelor biotehnice si ecologice.

Tehnologii de conservare si utilizare a bioresurselor. Reconstructie ecologica, bioremediere, depoluare biologica, management ecologic al sistemelor biotehnice si ecologice.

Titlul proiectului

TEHNOLOGII DE DONSERVARE SI UTILIZARE A BIORESURSELOR. RECONSTRUCTIE ECOLOGICA, BIOREMEDIERE, DEPOLUARE BIOLOGICA, MANAGEMENT ECOLOGIC AL SISTEMELOR BIOTEHNICE SI ECOLOGICE

Programul de finantare

Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008.
Componenta dotări laboratoare didactice nivel licenţă – mijloace fixe.
Proiect de dotare pentru laborator didactic nou / 2007: Valoarea investită în dotare: 29 400 lei.

Obiective

Formarea profesională şi de cercetare pentru elaborarea tehnologiilor de valorificare durabilă şi gestiune a bioresurselor, specifice activităţilor inginereşti de protecţia mediului. Laboratorul este proiectat în scopul învăţării şi studiului componentelor mediului biotic şi a impactului factorilor ambientali, naturali şi tehnologici asupra ecosistemelor naturale şi biotehnice, pentru efectuarea lucrărilor practice şi de cercetare ale studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, cadrelor didactice. Se realizează aplicarea teoriei în practică, formarea capacităţiilor pentru management ecologic şi cercetare, pentru elaborarea bio- şi eco-tehnologiilor de depoluare, bioremediere, reconstrucţie ecologică, de mare importanţă în contextul impactului schimbărilor climatice şi tehnologice actuale asupra sistemelor bio-tehnice şi ecologice.

Durata proiectului:2007-2008, cu continuitate de derulare şi în prezent

Parteneri

Universitatea „Babeş-Bolyai” – Coordonator proiect

Rezultate

Infiinţarea laboratorului asigură desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor didactice,  pentru abordarea studiilor şi cercetărilor aplicative din domeniul bio- şi eco-tehnologiilor pentru protecţia, remedierea, reconstrucţia şi dezvoltarea durabilă a ecosistemelor naturale şi antropice. Activităţile cuprind: lucrări practice, seminarii, cursuri demonstrative, cercetare-îndrumare pentru licenţă, masterat, cerc ştiinţific etc., experienţe de ecofiziologie, ecotoxicologie şi depoluare biologică, prelucrarea probelor din teren; determinari calitative si cantitative de faună şi floră; întocmirea colecţiilor didactice; prelucrarea datelor, documentarea şi tehnoredactarea lucrărilor. Programul didactic/specializari:cursuri/semestrul 1: Ingineria mediului: Elemente de biologie şi microbiologie; Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice: Ecofiziologie ambientala. Hidrobiologie. Microbiologie. Tehnologii avansate de bioremediere(opţional); Ştiinţa mediului: Combaterea integrată a dăunătorilor(opţional); Ingineria şi protecţia mediului în industria chimică: Ecologie şi management ecologic (Facult.chimie). În semestrul 2: Ingineria mediului, Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice:Biotehnologii şi depoluarea sistemelor ecologice; Ştiinţa mediului: Tehnologii de depoluare biologică; MasteratEvaluarea riscului şi securitatea mediului: Tehnologii avansate de reconstructie ecologică, bioremediere a zonelor poluate. Laboratorul asigură: condiţii de lumină naturală şi artificială, cu sistem de lumină suplimentară pentru creşterea plantelor şi a altor vieţuitoare, a bioindicatorilor de poluare, a bioacumulatorilor utilizaţi în depoluare biologică şi bioremediere (Lolium perene, Lemna minor etc.), căldură 20-24oC, apă, arzător de gaz, aparatură etc. Echipamentele din dotare sunt noi, din 2007-2008: 1 stereomicroscop-lupă binocular-Motic, 5 stereomicroscoape binoculare-Optika, 1 stereomicroscop digital Binocular Motic cu CCTV, 1 termostat, 1 etuvă, 1 aparat multisenzor portabil. Laboratorul didactic este deservit şi de aparatura din dotarea cu fonduri CNCSIS, proiect 1448, 2007-2008): 4 bucăţi microscop biologic cu sistem propriu de iluminare (Optika binocular), videoproiector, ecran de proiecţie-1 bucată, sistem pentru conservarea probelor, frigider, lămpi, calorifere, ventilator, etuvă, obiecte de inventar specifice laboratoarelor de biologie, truse pentru colectat-prelucrat probe etc. şi aparatură electronică şi de calcul: calculator P4, Laptop, Laser Jet imprimanta alb-negru