Dosarul de admitere

Dosarul de admitere

Înscrierea candidaților se va face online pe site-ul: admitere.ubbcluj.ro

Documente scanate necesare pentru înscrierea la nivel master

Documentele încărcate pe platforma de admitere nu trebuie sa depășească dimensiunea de 2M. Vă rugăm să optimizați pe cât posibil dimensiunea documentelor.

Documente necesare la confirmarea locului

 • Diploma de bacalaureat sau atestat de echivalare și foaia matricolă de liceu, ambele în original
  • Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de bacalaureat și foaia matricolă de liceu în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student și faptul că originalul diplomei se află la prima facultate;
 • Diploma de licență/inginer sau atestat de echivalare și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență, ambele în original
  • Cei ce au deja calitatea de student vor depune diploma de licență și suplimentul la diploma de licență în copii certificate „conform cu originalul” în baza documentelor originale prezentate de student sau în copii legalizate, însoțite de o adeverință (în original) din care să rezulte calitatea de student, regimul de finanțare și faptul că originalul diplomei de licență se află la prima facultate;
 • Certificatul de naștere în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Certificat de căsătorie sau alte documente care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul) în copie certificată „conform cu originalul” în baza documentului original prezentat de student sau copie legalizată;
 • Adeverință medicală tip (în original);
 • Două fotografii tip 3 cm/4 cm;
 • Atestat/certificat de competență lingvistică
 • Contractul de studii universitare (descărcate din platforma de admitere)
 • Fișa de înscriere (descărcate din platforma de admitere)

* FIŞE DE ÎNSCRIERE – ADMITERE 2023

Domeniul Știința Mediului – linia română (word / pdf )

Domeniul Ingineria Mediului (word / pdf)