Concurs de acordare a gradațiilor de merit 2022

Concurs de acordare a gradațiilor de merit 2022

Rezultatele evaluării dosarelor depuse în vederea obținerii unei gradații de merit 2022

Calendarul concursului:

 • 14 septembrie 2022 – afișarea concursului/calendarului la nivel FȘIM;
 • 16 septembrie – 5 octombrie 2022 – înscrierea candidaților;
 • 6 octombrie 2022– evaluarea candidaților de către comisia de evaluare și afișarea rezultatelor evaluării
 • 7 – 10 octombrie 2022– depunerea contestațiilor;
 • 11 octombrie 2022– soluționarea contestațiilor ;
 • 12 octombrie 2022– validarea rezultatelor finale de către Consiliul Facultății și afișarea rezultatelor finale (în cazul gradațiilor acordate la nivel de facultate).

În vederea participării la concursul pentru acordarea gradațiilor de merit, candidații întocmesc și depun, în termenul și la locul menționat în anunțul de concurs, un dosar de concurs.

Dosarul de concurs al candidatului trebuie să cuprindă următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs (Anexa 1 din Metodologia UBB);
 • b) CV-ul în format Europass;
 • c) fișa de autoevaluare, pe ultimii 5 ani universitari (perioada de referintă 01. 10. 2017 –16. 09. 2022, Anexa 2.1. pentru personalul didactic din Metodologia UBB, după cum aceasta a fost aprobata de Consiliul facultății
 • d) declarația pe propria răspundere privind faptul că informațiile se referă la propria activitate desfășurată în UBB și corespund adevărului (Anexa 3 din din Metodologia UBB).

Documentele trebuie semnate de către candidat (în original).

Dosarele de concurs se depun la Secretariat până miercuri 5 octombrie 2022, ora 15:00.

Numărul gradațiilor de merit care se scot la concurs la Facultatea de Știința și Ingineria Mediului – pentru personalul didactic sunt în numar de 3:

 • 2 pentru Departamentul de Analiza și Ingineria Mediului;
 • 1 pentru Departamentul de Știința Mediului.

 

Componența Comisiei de evaluare a dosarelor depuse pentru obținerea gradatiei de merit, aprobată de către Consiliul facultății în data de 14 septembrie 2022 este formată din:

 • Lector. dr. Ajtai Nicolae
 • Șef lucrări dr. Arghiuș Viorel
 • Conf. dr. Petrescu- Mag Mălina

Supleanți:

 • Șef lucrări dr. Baciu Nicolae
 • Lector dr. Manciula Dorin

Componența Comisiei de solutionare a contestatiilor aprobată de către Consiliul facultății în data de 14 septembrie 2022 este formată din:

 • Șef lucrări dr. Bălc Ramona
 • Prof. dr. Roșu Cristina
 • Șef lucrări dr. Sevianu Eliana

Supleanți:

 • Șef lucrări dr. Vlad Măcicășan
 • Conf. dr. Torok Zoltan

 

Condițiile de participare la concurs:

Potrivit Metodologiei-cadru și criteriilor privind acordarea gradațiilor de merit sunt stabilite urmatoarele:

Art. 6:

1) La concursul organizat în vederea acordării gradațiilor de merit poate participa personalul didactic și didactic auxiliar care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) ocupă o funcție didactică sau didactică auxiliară în baza unui contract individual de muncă (CIM) pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, cu funcția de bază în Universitate;
 • b) are o vechime în instituție, într-o funcție didactică sau didactică auxiliară (în baza unui CIM), de cel
  puțin 3 ani;
 • c) a obținut la evaluările de către conducere, conform procedurilor operaționale de evaluare a activității
  profesionale, pe ultimii 3 ani, calificativul cel puțin „foarte bine”;
 • d) media punctajului valid obținut la evaluările de către studenți în ultimii 3 ani, conform Procedurii
  operaționale privind organizarea şi desfăşurarea procesului de evaluare a prestației didactice de către
  studenți (PO-CDUMC-AC 01 și PO-CDUMC-AC 02), este mai mare de 3,5 (condiția se aplică exclusiv
  personalului didactic).

Media punctajului valid obținut reprezintă media aritmetică a mediei generale a profesorului pe disciplină pentru disciplinele predate în ultimii 3 ani universitari, în condițiile în care numărul chestionarelor valide completate pentru o unitate didactică (curs/seminar/lucrare practică) evaluată depășește pragul de 30% din numărul studenților înscriși, și numărul chestionarelor valide completate este de cel puțin 5.

În cazul în care numărul chestionarelor valide se situează sub pragul de 30% din numărul studenților înscriși, sau numărul chestionarelor valide completate nu este de cel puțin 5, această condiție nu se va lua în considerare.

 • e) deține titlul științific de doctor (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 • f) nu a fost sancționat disciplinar, exceptând situația în care sancțiunea a fost radiată potrivit legii;
 • g). îndeplinește criteriul de fidelitate față de universitatea Babeș-Bolyai, conform art. 115 alin (1) din Carta UBB (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 • h). are cont public pe Google Scholar, ORCID și Publons asociat direct și în mod clar cu universitatea (condiția se aplică exclusiv personalului didactic);
 • i). are întocmit și avizat planul individual de carieră academică pentru anul universitar următor. Această condiție se va lua în considerare începând cu anul universitar 2021/2022.

(2) Personalul didactic și didactic auxiliar care a beneficiat de gradația de merit poate participa din nou la concurs.

 

Analizarea si evaluarea dosarului de concurs: