Școala de vară ”Evaluarea calității și managmentul resurselor de apă în anumite sectoare reprezentative ale fluviului Dunărea”

Școala de vară ”Evaluarea calității și managmentul resurselor de apă în anumite sectoare reprezentative ale fluviului Dunărea”

09/05/2022 - 14/05/2022

ȘCOALA DE VARĂ

”EVALUAREA CALITĂȚII ȘI MANAGMENTUL RESURSELOR DE APĂ ÎN ANUMITE SECTOARE REPREZENTATIVE ALE FLUVIULUI DUNĂREA”

 

Organizatori:

UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA – Facultatea de Știința și Ingineria Mediului (UBB-FȘIM) în parteneriat cu INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ (GeoEcoMar)

Context:

Școala de vară a fost aprobată și finanțată ca activitate extracurriculară de către Ministerul Educației.

 

Perioada de desfășurare:

09-14 mai 2022

Locul de desfășurare:

Stațiunea Științifică UBB – Danubius (Coronini, județul Caraș-Severin)

Coordonator: Conf. dr. Nicoleta BRIȘAN

Grup țintă:

  • studenți nivel licență, ani superiori, ai Facultății de Știința și Ingineria Mediului de la specializările: Ingineria Mediului, Știința Mediului, Management și Audit de Mediu
  • studenți masteranzi ai facultății, de la specializările Dezvoltare Sustenabilă și Management de Mediu (lb. engleză), Evaluarea Riscului și Securitatea Mediului, Gestiunea și Protecția Mediului

Obiective:

  1. Creșterea motivației studenților față de cariera aleasă, prin implicarea într-o cercetare inovativă, interdisciplinară, desfășurată într-un cadru nonformal și dobândirea de competențe profesionale practice, specifice investigațiilor de teren în domenii vizate de Strategia națională pe termen lung privind schimbările climatice.
  2. Implicarea UBB în proiecte ce vizează fluviul Dunărea, în vederea aderării la infrastructura de cercetare DANUBIUS-RI.

Descrierea activității:

În contextual schimbărilor climatice actuale, în noua Strategie națională privind schimbările climatice, care vizează perioada până în 2050, rolul cercetării științifice fundamentale și aplicative precum și a inovării inteligente în atingerea obiectivelor stabilite prin documente internaționale și naționale vor avea un rol esențial. Resursele de apă, Energia și Resursele naturale sunt domenii vizate în planurile de acțiune viitoare, necesitând ca urmare specialiști bine pregătiți cu competențe profesionale solide în realizarea acțiunilor vizate.

Prin intermediul Școlii de vară ”Evaluarea calității și managmentul resurselor de apă în anumite sectoare reprezentative ale fluviului Dunărea” actualii studenți din ani superiori, nivel licență și masteranzi ai Facultății de Știința și Ingineria Mediului, viitori specialiști și ingineri de mediu vor lua contact cu cercetarea de înalt nivel privind cursurile de apă ale României și energia regenerabilă obținută cu ajutorul acestora. GeoEcoMar, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină, partenerul Universității Babeș-Bolyai în această acțiune, reprezintă unul dintre cele mai mari INCD-uri ale României, în domeniul Mediu, Energie și Schimbări Climatice, care realizează o cercetare de vârf asupra interacțiunilor complexe ale macrosistemului fluviu Dunăre – Deltă – Marea Neagră, reprezentând în același timp și un pol de excelență națională în cercetare și consultanță în domeniul geologiei, geofizicii și geoecologiei marine, costiere, fluviale și lacustre.

Pe parcursul programului Școlii de vară, studenții vor avea posibilitatea să utilizeze în teren tehnica modernă de cercetare a GeoEcoMar și să fie pregătiți de specialiști ai institutului. Vor fi introduși în metodologii complexe de investigare (geofizice, sedimentologice, morfologice, biologice) aplicate de către institut în studiile din sectoare românești ale Dunării, influențate de schimbările climatice și intervențiile antropice, în vederea dezvoltării unui management integrat al acestora.

Va fi utilizată o ambarcațiune de mici dimensiuni (catamaran), deținută de GeoEcoMar, prin intermediul căreia, vor fi utilizate instrumentele de analiză și probare a cursului de apă, de identificare a zonelor supuse schimbărilor hidrodinamice din albia fluviului (ex. bodengreifer-ul pentru prelevarea de probe de sedimente de la interfața apă-sediment în vederea descrierii primare a tipului de sediment, observații macroscopice, etc.; Acoustic Doppler Profiler (ADP) pentru determinarea debitelor de apă și a vitezelor de curgere etc.). În vederea determinării calității apei Dunării, vor fi analizate probe de apă din perspectiva parametrilor fizico-chimici (conductivitate/salinitate, concentrație oxigen dizolvat, saturație oxigen în apă la temperatura de măsurare, pH și turbiditate (TSS), determinări de nutrienţi – fosfați, azotați, azotiți, silice și  sulfați). De asemenea, sunt vizate analize și interpretări de date batimetrice care să pună în evidență morfologia albiei Dunării și variațiile de adâncime ale cursului de apă.

Sunt programate 4 zile de activitate în zona Dunării.

Programul fiecărei zile va avea o parte de pregătire teoretică și o parte de pregătire practică, la finalul fiecărei zile făcându-se un sumar al zilei. Trainerii vor asigura prezentări de materialele.  Partea practică va fi realizată pe grupe de studenți.

Programul detaliat al școlii de vară 

Impactul activității:

În urma derulării acestor activități:

  • studenții vor conștientiza importanța abordării analizelor de teren în scopul evaluării calității resurselor de apă, a identificării unor posibile probleme și implicit a soluțiilor necesare rezolvării lor, dobândind, în același timp, competențe practice și o mai bună înțelegere a proceselor hidro-dinamice ce au loc în albia râului; de asemenea, vor dobândi cunoștințe și abilități de înțelegere și coroborare a aspectelor complexe privind impactul schimbărilor climatice asupra resurselor de apă și a ecosistemelor acestora; se vor familiariza cu metode moderne de cercetare în domeniul specializării lor;
  • cercetătorii vor avea posibilitatea comunicării și, implicit, a utilizării rezultatelor cercetării lor în procesul de formare de competențe viitorilor specialiști/ingineri de mediu
  • consorțiul UBB – GeoEcoMar va avea un punct de plecare pentru viitoare acțiuni comune, de impact în cercetare – inovare – educare în contextul implicării UBB în infrastructura strategică de cercetare DANUBIUS-RI.

Sponsorii care au demonstrat implicare în acțiuni de mediu, susținerea cercetării și a formării viitorilor specialiști de mediu :

S.C. Silcotub S.A

S.C. Ro Planet S.R.L

 

AFIȘ EVENIMENT